Prechod na navigáciu Hlavné menu
Krpeľany, okres Martin

Nová internetová stránka obce Krpeľany

OZNAMY

Voľba zborového farára Mgr. Pavla Tomku - 29. apríl 2018Vytlačiť
 

images.jpgCirkevný zbor ECAV Krpeľany oznamuje, že dňa 29. apríla 2018 sa uskutoční voľba zborového farára Mgr. Pavla Tomku. 

Dohoda - Vokátor medzi cirkevným zborom a farárom je k nahliadnutiu v kostole a na webovej stránke cirkevného zboru. Prípadné pripomienky je možné podať do štvrtka 26. apríla 2018 na farskom úrade.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

stiahnuť.jpg


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V KRPEĽANOCH VYHLASUJE  ZÁPIS DETÍ

 

v zmysle § 59, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. a na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcie regionálneho školstva, k zápisu deti do materskej školy

 

           od 1. mája 2018 -  do 11. mája  2018.

Miestom zápisu bude materská škola. Dostaviť sa môžete v ktorúkoľvek hodinu počas prevádzky MŠ (6:30 - 16:00 hod.). Nástup dieťaťa bude prejednaný individuálne pri zápise, kde rodič obdrží žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019.

 

Žiadosť je možné stiahnuť aj z webovej stránky www.krpelany.sk – Školstvo, Materská škola.

stiahnuť.jpg

 

 

PRIJÍMANIE DETÍ:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky,

- dieťa so špeciálnymi  výchovno - vzdelávacími potrebami, ak materská škola dokáže vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky,

- výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku (pokiaľ je voľná kapacita materskej školy).

 

Ostatné podmienky prijímania:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa prednostne prijímajú:

 - deti, ktoré už majú súrodenca umiestneného v materskej škole,

 - poradie prijímania detí je podľa dátumu ich narodenia (výber sa robí postupne od najstaršieho dieťaťa po najmladšie).

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca dieťaťa (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.06.2018.

 

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE  POSKYTNE  RIADITEĽKA  MŠ  PRI  ZÁPISE  DIEŤAŤA.

                                                                                                                            

V Krpeľanoch, dňa: 4.4.2018                                                                        Ľubomíra Jančová

                                                                                                                           riaditeľka MŠ                    


 
 

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMIVytlačiť
 

images.jpgVážení občania !

 

        S príchodom jarných dní, keď ešte z lesa mizne posledný sneh,   pozornejším okom zisťujeme prírodne vytvorené  priaznivé podmienky pre vznik  požiaru. V jarných  mesiacoch je  toto  nebezpečenstvo vzniku požiaru  tým vyššie, čím viac zostalo v lese  z minulého roka suchej trávy, lístia, ihličia a konárov napriek   tomu, že už prerastá a rozvíja  sa  nová  vegetácia.

         Že toto nebezpečenstvo je reálne, svedčia  štatistiky vzniku požiarov. V minulom roku 2017 vzniklo v lesoch  na území Slovenska   162  požiarov, pri ktorých  vzniknutá   škoda bola vyčíslená vo výške  410 330 €.  K usmrteniu    osôb nedošlo,  zranená bola  1 osoba.  V porovnaní s rokom 2016 sa počet požiarov zvýšil  o 1,  ale    priame škody sú vyššie o 87 127,- €. Počet požiarov a výška spôsobených škôd boli vyššie ako v predchádzajúcom roku, a preto naďalej nesmieme  byť  voči  prírode  a  lesom ľahostajní, pretože  riziko  možného  vzniku a rozšírenia  požiaru  aj v našom okolí, hlavne počas suchého a teplého počasia stále trvá.

 

         Medzi najčastejšie a často sa opakujúce  príčiny vzniku požiarov v tomto období patria nedisciplinovanosť  a   neopatrnosť návštevníkov lesa pri kladení ohňa,  fajčenie, ďalej  spaľovanie lístia, haluziny a iných organických zvyškov pri čistení pozemkov  v blízkosti lesa, vypaľovanie  suchej trávy, spaľovanie odpadu  a zakladanie ohňa  mimo vyhradených priestorov.

         Dôrazne upozorňujeme na zákaz  vypaľovania trávy, čo  každoročne spôsobuje smrteľné zranenia občanov, najmä z radov starších ľudí. V tejto súvislosti pripomíname, že práve  zákon o ochrane pred  požiarmi  zakazuje pod hrozbou pokuty až do výšky  331,- €. vypaľovať porasty a zakladať oheň  na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.             

         Taktiež upozorňujeme turistov a návštevníkov lesa, že oheň možno klásť len na vyhradených a k tomu určených miestach – odborne vybudovaných ohniskách, ktoré zriaďujú podľa platných predpisov majitelia lesných pozemkov. Zvýšenú pozornosť je taktiež potrebné venovať dokonalému uhaseniu ohňa  - najlepšie vodou  a  bezpečnému uloženiu nevychladnutého popola. 

         Žiadame Vás, občania a turisti  – správajte sa v lese maximálne opatrne,  lebo  aj taká zdanlivá maličkosť ako odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môžu byť  príčinou Vami založeného  požiaru. Chráňme si lesy, veď sú našou zásobárňou kyslíka.


 
 

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%Vytlačiť
 

Telovýchovná jednota Dynamo Krpeľany žiada o poukázanie 2% daní z príjmov fyzickej osoby v zmysle § 50, zákona č. 595/2003 Z. z.

Súbor na stiahnutie Vyhlasnie_2017.pdf Vyhlasnie_2017.pdf (108.1 kB)

 
 

ODCHODY AUTOBUSOVVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Odchody autobusov zo zastávky KRPEĽANY, žel. zast. odchody_bus_zo_zastavky_krpelany_zel.stanica.pdf odchody_bus_zo_zastavky_krpelany_zel.stanica.pdf (54.1 kB)
Odchody autobusových spojov zo zastávky MARTIN, autobusová stanica odchody_bus_Martin_autobus.stanica.pdf odchody_bus_Martin_autobus.stanica.pdf (280.9 kB)
Odchody autobusov zo zastávky RATKOVO, rázc. odchody_bus_zo_zastavky_ratkovo_razcestie.pdf odchody_bus_zo_zastavky_ratkovo_razcestie.pdf (61.9 kB)
Odchody autobusov zo zastávky MARTIN, ul. Jesenského a VRÚTKY, autobusová stanica odchody_bus_martin_ul.jesenskeho_a_vrutky.pdf odchody_bus_martin_ul.jesenskeho_a_vrutky.pdf (184.2 kB)

 
 

ČO NEHÁDZAŤ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIEVytlačiť
 

stiahnuť.jpg


 
 

Oznam - REGISTER ADRIES (adresný bod)Vytlačiť
 

Oznam:  Zákon o registri adries
 

Vážení občania obce Krpeľany,

 - dňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

s účinnosťou odo dňa 01.07.2015

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva, že: (príloha oznamu)


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.4.2018

meniny má: Ervín


6486063

Úvodná stránka